දුරකථන: +86-571-87899062
/
/

ප්රධාන නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන

නව පැමිණීම්

  • නව පැමිණීම්

අපව හඳුන්වා දෙන්න.

විශේෂාංගගත නිෂ්පාදන

Mixer Hoisting Machinery Co., Ltd යනු LiftHand සහ EuroHoist සමූහයේ අනුබද්ධ සමාගමක් වන අතර, වසර 20කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති උපකරණ එසවීම සහ එසවීම පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂීකරණය වී ඇති අතර, අපි විදුලි රැහැන් කඹ එසවීම, විදුලි දාම එසවීම, දොඹකරය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විශේෂීකරණය වී සිටිමු. කට්ටල සහ අදාළ නිෂ්පාදන.

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube